SJ Church - шаблон joomla Оригами

  •  
  •  
  • twiter
Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015 11:23

Δικαιολογητικά Μυστηρίων

Χρήσιμες Οδηγίες για την τέλεση του Γάμου

 

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στήν ἴδια νορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τς ποίας, θά τελεσθεῖ ὁ Γάμος, γιά νά ἐκδοθεῖ ἡ Ἄδεια Γάμου ἀπαιτοῦνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ
φημερίδα η ποία προσκομμίζεται στό Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ γιά Γάμο. Προμηθεύεται
πό Δημόσιο Ταμεο (ΔΟΥ).

3. Παρουσία τ
ν Μελλονύμφων, μέ τίς στυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση τν δικαιολογητικν, σέ μέρα καί ρα, πού θά χουν προκαθορίσει μέ τόν φημέριο.

4. Πιστοποιητικό
γαμίας καί σχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα πό τούς μελλονύμφους. κδίδεται πό τόν φημέριο.

Γιά τήν κδοσή του χρειάζονται:

• Παρουσία δύο
νήλικων Μαρτύρων, μέ τίς στυνομικές τους ταυτότητες.

Δύο Δηλώσεις το
ῦ Ν.1599/1986 (πού ἀντικατέστησε τό Ν.105) περί τς κατοικίας καί τς γαμίας τν Μελλονύμφων. Τά ντυπα προμηθεύονται πό τήν ΔΟΥ ἤ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου καί πογράφονται πό τόν κάθε Μελλόνυμφο.

Κληρικόσημο τ
ν 2,00 ΕΥΡΩ γιά τό κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται πό τόν φημέριο.


5.
Εδικές περιπτώσεις:

α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ἔνδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκοῦ χρώματος), τό ὁποῖο κδίδει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, που ατός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχική πράξη τοῦ Γάμου μέ τό ἀμετάκλητον τς δικαστικς ποφάσεως πού λύει τόν γάμον ατόν. κδίδεται πό τό Ληξιαρχεο τοῦ Δήμου.

β) Σέ περίπτωση χηρείας.
Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α' ἤ Β'), ἀπό τήν νορία ἤ τή Μητρόπολη, ἤ Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ.

γ) Σέ περίπτωση πού ὁ ἕνας τν Μελλονύμφων κατοικεῖ σέ ἄλλη νορία, τό Πιστοποιητικό γαμίας θά κδώσει ὁ Ἐφημέριος τς νορίας του. άν ἡ Ἐνορία νός κ τν Μελλονύμφων νήκει καί σέ λλη Μητρόπολη πό ατή πού θά τελεσθεῖ ὁ Γάμος, τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας θά πρέπει νά θεωρεται πρτα πό τήν Μητρόπολη ατή καί πειτα προσκομίζεται στόν φημέριο, ὁ ὁποῖος θά τελέσει τόν Γάμο.

6. Κατά παράδοση,
ὁ Γάμος τελεῖται στήν νορία τς Νύφης. άν ἡ Νύφη δέν ἐπιθυμεῖ νά τελεσθεῖ ὁ Γάμος της, στήν Ἐνορία της λλά πουδήποτε ἀλλοῦ, ἐντός Ἀττικῆς, τότε ὑποχρεοῦται στήν καταβολή χρηματικοῦ ποσοῦ 30 ΕΥΡΩ στήν Ἐνορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης.

7. Φάκελος α
τήσεως δείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμων Τέκνων σχηματίζεται πό τόν φημέριο, νώπιον τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται καί πογράφονται τά σχετικά γγραφα.

8.
άν χει προηγηθεῖ πολιτικός Γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί ντίγραφο Ληξιαρχικς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου. Δέν ἀπαιτεῖται νέα δημοσίευση σέ φημερίδα, λλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο τς πρώτης, άν πάρχει.

9. Τά
νωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στό Γραφεο Γάμων τς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν(Γραφεα: δός γίας Φιλοθέης 19, πεζόδρομος κάθετος τς δ. Μητροπόλεως), πό να τολάχιστον τν Μελλονύμφων ἤ συγγενή τους πρώτου βαθμοῦ ἤ καί ἀπό τρίτο πρόσωπο μέ ξουσιοδότηση νός τν Μελλονύμφων, μέ θεώρηση τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς.

Τό Γραφε
ο Γάμων τς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή ὧρες Γραφείου 9.00-13.00.

10. Τά Δικαιολογητικά
κδίδονται αθημερόν καί ἡ ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται μέσως πό τούς νδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν φημέριο, γιά νά καθοριστεῖ ἡ ἡμέρα καί ἡ ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου.

11. Μετά τόν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπό τόν φημέριο:

• Δήλωση Τελέσεως Γάμου,
πογεγραμμένη πό τόν φημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους)

• Δήλωση προσδιορισμο
ῦ ἐπωνύμου τέκνων. Δύο άντίτυπα, να γιά κάθε νεόνυμφο.

12.
Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στά ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρωτικῶς ντός 40 ἡμερῶν, πό τήν μέρα τελέσεως τοῦ Γάμου (σέ ἐκπρόθεσμη κατάθεση πιβάλλεται πρόστιμο). Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται πό να κ τν Νεονύμφων ἤ ἀπό κπρόσωπο τους, ὁ ὁποῖος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί τν δύο συζύγων.


ΓΕΝΙΚΑ

1. Οἱ Νυμφευόμενοι, κατά τήν "Καλή Ὥρα" τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, πρέπει νά προσέρχονται ἐγκαίρως στό Ναό. ποιαδήποτε καθυστέρηση, δίως τς Νύφης, προκαλεῖ μεγάλη ἀναστάτωση στό Πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ, ὅταν μάλιστα, ἀκολουθοῦν καί λλοι γάμοι.

2. Πρ
τοι οἱ Νυμφευόμενοι ὀφείλουν νά εὐλαβοῦνται τήν ερότητα τοῦ Μυστηρίου καί νά συμμετέχουν οὐσιαστικά στά λεγόμενα καί τά τελούμενα.

3. Είδικότερα
ἡ νύφη, κατά τή διάρκεια τῆς τέλεσης τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, καλόν εἶναι, γιά μερικά σχέδια νυφικν, νά πιθέτει πάνω στούς μους της να κατάλληλο πένδυμα.

4. Συστ
στε στόν διακοσμητή καί τούς φωτογράφους νά ἐνεργοῦν μέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρός τό Μυστήριο καί νά μή γίνονται νοχλητικοί.


Β' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σέ περίπτωση Μικτο
ῦ Γάμου, μεταξύ Ἑλλήνων πολιτν, ρθοδόξου καί τεροδόξου(Ρωμαιοκαθολικοῦ ἤ Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα, βλ.Σημ.1), ἐκτός τν ς νω δικαιολογητικν (νότητα. Α' παρ 1-12), πό τό τερόδοξο μέλος ἀπαιτοῦνται πί πλέον τά ἑξῆς:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως.
κδίδεται πό τόν Ναό, που τελέστηκε τό Βάπτισμα.

2. Πιστοποπιητικό
γαμίας. κδίδεται πό τήν τερόδοξη νορία.

3.
πεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986 (πού ἀντικατέστησε τό Ν.105), τι συμφωνεῖ τά τέκνα πού θά προέλθουν ἀπό τό γάμο, θά βαπτισθον στήν ρθόδοξη κκλησία.

* Σημ.1: Διότι
πάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές μάδες, οἱ ὁποῖες δέν χουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ τν ποίων εναι καί οἱ ἑξῆς: γαπινισμός, δελφοί λευθέρου Πνεύματος, ντβεντισταί τς βδόμης μέρας, Βοημοί δελφοί, κκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολική κκλησία τς Πεντηκοστς, ντιτριαδικές Πεντηκοστιανές μάδες (Κοινωνία τν Μαθητν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), περκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Εαγγελική δελφότης ἤ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Ἀδελφότης) γγλικανοί ποσχισθέντες πό τήν πίσημη γγλικανική κκλησία κλπ.


Γ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ
ρθοδόξων ( λληνα καί Ἀλλοδαποῦ) γιά τό ἀλλοδαπό μέλος, πί πλέον τν δικαιολογητικν πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ λλήνων ρθοδόξων (βλ. νότητα Α',παργρ. 1-12) ἀπαιτοῦνται καί τά ἑξῆς:

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως
πό τήν νορία τς ρθοδόξου κκλησίας τς Χώρας του.

β) Πιστοποιητικό
Ἀγαμίας, πό τόν Δμο τς χώρας του καί πό τήν δια νορία τς ρθοδόξου κκλησίας τς χώρας του.

γ) Πιστοποιητικό Ο
ἰκογενειακῆς Κατάστασης, πό τόν Δμο τς περιοχς του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο.

Σημ.2 Τά
ς νω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά εναι μεταφρασμένα στά λληνικά, πό πίσημη λληνική ρχή τοῦ Ἐσωτερικοῦ (Μεταφραστικό Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τς λλάδος ( δ. ρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ἤ τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἑλληνικό Προξενεο τς Χώρας προέλευσης).
Γιά τά
κκλησιαστικά πιστοποιητικά (α' καί β') ἀπαιτεῖται θεώρηση πό τό ρμόδιο Γραφεο τς Ἱερᾶς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος (δ. ασίου 1, ερά Μονή Πετράκη, θήνα)

δ)
δεια παραμονς στήν λλάδα, φόσον τό λλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται πό Κράτος-μέλος τς Εὐρωπαϊκῆς νωσης.

ε) Τά πιστοποιητικά
Ἐξωτερικοῦ, ἐκκλησιαστικά καί πολιτικά τοῦ ἀλλοδαποῦ μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ἤ Apostil ἀπό τήν ρμόδια πηρεσία τς Χώρας του.

2. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ
ρθοδόξου λληνα καί Ἀλλοδαποῦ Ἑτεροδόξου (Μικτός Γάμος), πό τόν λλοδαπό τερόδοξο μέλος κτός τν προβλεπομένων στήν νότητα Β', ἀπαιτεῖται καί θεώρηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πιστοποιητικοῦ ἀπό τήν ν λλάδι κκλησιαστική ρχή τοῦ Δόγματός του.

Ἀπαιτοῦνται, πίσης, τά γ' καί δ' καί ε' τς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος.


Δ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σέ περίπτωση Γάμου, Ὀρθοδόξου ἤ Μικτοῦ, μεταξύ Ἀλλοδαπῶν (λ.χ. νός Ἀμερικανοῦ καί μιᾶς Καναδς), κτός κατοίκων Εὐρωπαϊκῆς νώσεως, οἱ ὁποῖοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήν λλάδα, ἀπαιτοῦνται τά κκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά τς νότητας Γ' καί πί πλέον ἡ ἀπόδειξη νόμιμης εδόδου καί παραμονς στήν λλάδα (visa)


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γάμοι δέν τελο
νται:

• Μ.Τεσσαρακοστή,
πό τήν Κυριακή τς Τυρινς μέχρι τέλους.

πό 1-15 καί 29 Αγούστου.

πό
18-24 Δεκεμβρίου.

Γάμοι δέν τελο
νται πίσης, τίς μέρες τν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστς καί τν Θεοφανείων, λόγῳ τοῦ ὃτι τά ορταζόμενα τίς μέρες ατές πό τήν κκλησία γεγονότα χουν ποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή τν ρθοδόξων χριστιανν.

ξαίρεση γίνεται μόνο γιά σοβαρούς λόγους πως λ.χ. παγωγή, γκυμοσύνη, ποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενν τν Μελλονύμφων.

2. Γάμος μεταξύ
ρθοδόξων καί λλοθρήσκων (βραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δέν ἱερουργεῖται,
κτός άν τό λλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νά βαπτιστεῖ καί νά γίνει Ὀρθόδοξος.

3. Γάμος μέ
τεροδόξους πού δέν χουν Τριαδικό Βάπτισμα(Βλ. Σημ.1) δέν ἱερουργεῖται, κτός άν τό τερόδοξον μέλος δεχθεῖ νά βαπτισθεῖ καί νά γίνει Ὀρθόδοξος.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εγκαινίων Ενθύμιον Εκκλησιαστικoi Σύνδεσμοι »
Top

Επικοινωνία

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Δημοκρατίας 50  Τ.Κ.  135 61
Τηλ. 210-2611689
Φαξ: 210 - 2631492

email: i.n.ag.anargyron.at@gmail.com